Make your own free website on Tripod.com

شهردهج ازشهرهاي استان كرمان است .هدف اين سايت معرفي اين شهر در حد توان است. لذاجهت افزايش سطح كيفي اين سايت مانيازمندراهنمائيها وكمك هاي علمي ،فني ،اطلاعاتي وغيره دوستان وهمشهريان هستيم ودست نياز را به سوي شما دراز مي نمائيم .

خانه
برگشت

لينكهاي خبري

وبلاگ غبار دل

بي بي سي

رويداد

روزنامه شرق

امروز

ايران

كيهان

اطلاعات

سرگرمي

بدهي

سايت گويا

Hit Counter

ايوب نام غاري است كه نقش زيارتگاهي دارد و دركوهي به همين نام  درجنوب شهر دهج واقع شده است .اين غار از اواخر فصل بهار كه هوابه تدريج گرم مي شودتا پايان تابستان كه هوا به تريج خنك مي شود با عظمت وشكوه خاص خود پذيراي دوستداران طبيعت ومشتاقان خود ازشهرها وروستاهاي همجوار خود براي تقريح وزيارت مي شود .همين نكته باعث شده تا درمحيط طبيعي وفرهنگي واقتصادي شهر دهج وآباديهاي تابع آن اثرات مثبت ومنفي زيادي داشته باشد.

هرساله تعداد زيادي ازمردم شهرهاي اطراف نظيرانار،شهربابك ، رفسنجان ، كرمان ، سيرجان ، يزد ، مهريز،هرات، مروست ، خبر،جوزم وديگر مناطق بنا به اعتقادشان براي زيارت اين غاردر اين فصل به اين منطقه مسافرت مي كنند.اعتقاد براين است كه حضرت ايوب مد تي دراينجازندگي نموده كه امروزه اثرآن به صورت رد پاي آن حضرت برسينه صخره اي غار برجاي مانده است.

كوه ايوب كه غار ايوب درآن قراردارد در جنوبشرقي شهر دهج با ارتفاع حدود 3200 متر در منطقه كوهستاني دهج كه جزو كوههاي رشته مركزي ايران است قرار دارد.ساختارسنگ شناسي اين كوه از نوع داسيت - آندزيت مربوط به عهد پليو - پليستوسن ازدوره هاي زمين شناسي است .اين نوع از جنس سنگها بيانگر آذرين بودن آنها است .

مشخصات غار ايوب
دهانه بسياربزرگ غار درنيمه هاي كوه درارتفاعي بالا قرار دارد .درگوشه اي از ديواره شرقي واز سقف شريان باريكي از آب سال هاي سال دست نوازشش را بر سينه سخت سنگ سائيده واز آن صخره اي لعل با ظرافتي بي نظير بوجود آورده است .درپاي اين ديواره حوضچه اي كوچك قرار دارد كه اين آب درآن جمع مي گردد .آبي بس خنك وگورا به خصوص براي تشنگاني كه خسته ازكوه پيمايي به اين مكان مي رسند .با نوشيدن جرعه اي از اين آب خستگي راه را از تن بيرون مي نمايند.

كمي بالاتردرسمت حوضچه  جايگاهي هموار وصافي قرار دارد كه درمركز آن چاله كوچك هاونگ مانندي وجود دارد به  نام  هاونگ آرزو معروف است .اعتقاد براين است كه اگر آرزومندي  نيت نموده وقطعه اي سنگ را در داخل آن پرتاب نمايد، اگر سنگ بعد از برخورد مستقيم به بالا وخارج از هاونگ پرتاب شد ، آرزوي نيت شده برآورده خواهد شد.

درسمت جنوبغربي غار دردل ديواره نازكي ازصخره سوراخي دايره مانند با قطر كمي وجود دارد كه به سوراخ حلال وحرام مشهور است .مشهوراست  كه فقط حلال زاده ها مي توانند از آن عبور كنند. بدين گونه كه شخص با سر وبه صورت خوابيده سعي مي كند از آن عبور كند  .

دربين دومكان فوق (حوضچه و سوراخ حلال وحرام) جايگاههايي براي نشستن واستراحت زائرين خسته است كه  منزلگاه ناميده مي شود .دراين مكانها محل استراحت ، نماز گذاردن ،  نهار وشام خوردن است .البته در زمانهاي نه چندان دور بيشتر براي اتراق شبانه استفاده مي شد ولي امروزه اين كاركرد منزل گاه رو به تضعيف است .امروزه بيشتر براي استراحت كوتاه مدت وعبادات استفاده مي شود .

حدود 150 متر بالاتر از منزلگاه زيارتگاه وجايگاه بچه مهتابي ها قراردارد.درمحل زيارتگاه محلي گودشده شبيه به ردپاي انساني با فيزيك بدني قوي وجود دارد كه آن را منتسب به حضرت ايوب مي كنند .به واقع عامل جذب معتقدين به اين همين مكان است. براي رسيدن به جايگاه زيارت نردبان نصب شده كه زائر از آن بالا مي رود وزيارت مي نمايد .در مقابل آن جايگاهي براي نماز گذاردن است كه 2يا 3 نفر همزمان مي توانند در آن  نماز بگذارند .درارتفاعي پائين تر ازاين جايگاه درسمت  راست (غرب آن )  محلي است كه گفته مي شود شبهاي جمعه تعدادي كودك كه به بچه مهتابي معروفند قران مي خوانند وافراد معتقد مي توانند بشنوند.

درسمت راست ورودي غار درارتفاع ديواره قسمتي توخالي است كه بايستي با نردبان به آن دست يافت .ياغيان درزمانهاي دوردر جلوي آن  ديواري ساخته بودند كه انها را در مقابل دشمنان ورقبايشان وسرما وگرما محفوظ نگه مي داشت .

درپايين كوه كه نقطه آغاز صعود به غار است سنگ بسياربزرگي وجود دارد كه به سنگ بارانداز معروف است .زيرا  زائرين مي توا نند با  وسايل حمل ونقل قديمي يامدرن فقط  تا كنار اين سنگ بيايند وبقيه راه را مجبورند پياده طي كنندتا به مقصود خود برسندكه چيزي حدود يك ساعت زمان مي برد. لذا دراينجا باربنه خودرا پايين آورده واتراق مي كنند.افرادي كه بهر علت نمي توانند بالا بروند در همين مكان مي مانند به همين دليل اين سنگ به بار انداز معروف است .

گردشگري

دلايل زيادي براي جذب گردشگران زيادي از شهرها وروستاهاي همجوارومنطقه نظيررفسنجان ، سيرجان ، شهربابك ، كرمان ، انار ، يزد ، مهريز ، هرات ، مروست وغيره به منطقه دهج به خصوص غار ايوب وجود دارد كه به نوبه خود موجب توسعه ورونق اين منطقه فقير مي گردد.اين دلايل به قرار زيراست :

وجود غارحضرت ايوب واحترامي كه مردم ما به پيامبران دارند كه هرسال تابستان تعداد زيادي گردشگر را جذب خود مي نمايد .آب وهواي معتدل وفرحبخش كوهستاني ، كاريزهاي زياد باآب شيرين ، گورا وخنك ومسرت  بخش ، باغهاي ميوه گوناگون با ميوه هاي تابستاني وكوهستاني ، سكوت نسبي وآرامش حاكم برمنطقه مورد نظر كه امروزه بسيار موردنياز انسان امروزي كه سخت درتلاش ودورافتاده ازطبيعت است مي باشد ، هواي مفرح وپاك وسالم وبدور از هرگونه آلودگي ، محصولات لبني ودامي تازه وسالم ودلايل ديگر همه ا ز عواملي هستند كه باعث مي شود تا انسان امروزي خسته از كار هفتگي وماهانه  وروزمره خود ، پاره اي از وقت خود را دردل طبيعت پاك وسالم به دور از هرگونه دغدغه اي روزمره به خود ودر خود بگذارندوسر درجيب تفكر به خود وخالق هستي بپردازد.اگر توجه داشته باشيم كه شهرهاي ومناطق همجوار ونزديك دهج وايوب از پاره اي از اين نعمات محرومند .آب وهواي گرم وخشك وكمبود آب شيرين از مشكلات اين مكانها است .همين باعث مي شود تابهار وتابستان هرسال در حالي كه مناطق نزديك وهمجوار ايوب ودهج به شدت گرم مي شوداين منطقه با توجه به اعتدال آب و هوا وساير شرايط جاذب زيادي گردشگر از اين مناطق باشدوما شاهد تردد وتمركز جمعيت زيادي در آباديهاي اطراف وبه خصوص غار ايوب ، كه مكاني زيارتي ، تفريحي ، ورزشي (كوهنوردي )  محسوب مي شود ؛ باشيم.

اگربه اين شرايط بيشتر توجه شود با برنامه ريزي  ومديريت  صحيح   مي توان اين مكان را به يك مركز تفريحي ، ورزشي سالم با شيوه اي نوين تر تبديل نمود كه نتيجه آن تاثيرات اقتصادي از قبيل افزايش درآمد مردم ،ايجاد مشاغل گوناگون،توسعه وپيشرفت راهها ، اماكن تفريحي وورزشي ، خوابگاهي ،  واستراختگاهي شود . به خصوص اگر توجه شود كه منطقه دهج از محروميت ، فقر ، بيكاري ، مهاجرت كسترده جوانان دررنج است .

اگر چه در نگاه  اول توانهاي بالقوه موجود ناچيز وكم اهميت جلوه مي نمايد. اما باسرمايه گذاري و مطالعات مناسب ومطمئن مي توان توان هاي مذكوررا به توان بالفعل تبديل نمودكه دركنار فعاليتهاي ديگر همانند كشاورزي ودامپروري  سبب تحول اقتصادي  منطقه گردد واز طرف ديگر رفاه حال گردشگران رافراهم نمود .

به نظر مي رسد كه مسئولين ومردم منطقه بايد گامهايي اساسي جهت توسعه گردشگري در منطقه بردارند كه البته سهم مسئولين منطقه در فراهم آوردن امكانات زيربنايي مهم وقابل توجه است .

چه بايد كرد؟

درهرصورت براي اينكه اثرات مخرب توسعه منطقه به حداقل خود برسد   اولين گام نياز به مطالعه همه جانبه و فراگيرمسائل زيستي ، محيطي ، جغرافيايي ؛ فرهنگي  واجتماعي منطقه هست وطرحهايي كه ارائه مي شود  بايد كارشناسي شده باشد.

با اين حال درآغاز راه به نظر مي رسد پيشنهادهاي زيرراه گشا باشد:

الف) از آنجايي كه گردشگران ازمكانهايي دورازمنطقه براي تفريح وزيارت مي آيند وحداقل دو الي سه روز در محل مي مانند ؛ لذا ساخت مكانهاي لازم براي اسكان، خواب ، استراحت ، ورزش ، امور بهداشتي وسرويس دهي ، نمازخانه ، فروشگاههاي تامين مايحتاج مورد نياز ، پارك ووسايل بازي براي كودكان در فضاي جلو غار از اولويت هاي اساسي محسوب مي شود.

ب) احداث وتعمير، آسفالت راه ارتباطي دهج - ايوب با رعايت اصول فني ورعايت حداقل استانداردهاي راهسازي .چراكه عدم وجود راه مناسب از يكطرف واز طرف ديگر تردد زياد باعث شده تا راه موجود هميشه خطر آفرين ونامناسب باشد كه از عوامل دفع گردشگران درحال حاضراست .

پ) ازآنجايي كه بعضي از آباديها بنا به موقعيت وشرايط طبيعي خود بيشتر مورد توجه گردشگران است ، اختصاص بخشي از فضاهاي سبزياباغ ها اين آباديها و ساخت فضاهاي جديد در آنها براي اسكان ، تفريح ورفع نيازهاي گردشگران بايد مورد توجه قرار گيرد.تخصيص فضاهاي خاصي دراين آباديها از ايجاد تنش ودرگيري گردشگران واهالي آباديها جلوگيري مي نمايد وموجب رضايتمندي دوطرف مي شود.

ت ) گسترش وتبليغ فرهنگ پذيرش گردشگرازطريق آموزش چگونگي رفتار با گردشگران وتبليغ اثرات مثبت ناشي از گردشگري در سطح منطقه. بديهي است خود اين امر مي تواند باعث افزايش ورود گردشگران به منطقه شود.

ث ) جهت تامين آسايش رواني  و امنيت جاني ، مالي وناموسي  گردشگران واهالي بومي منطقه تامين امنيت يكي از مسائل اساسي محسوب مي شود چراكه در مناطقي ازاين نوع هميشه احتمال وجود افراد مزاحم هست كه مي توانند موجب سلب آسايش وامنيت گردشگران ومردم بومي منطقه شوند .

 

 

 ارتباط بامن