Make your own free website on Tripod.com

شهردهج ازشهرهاي استان كرمان است .هدف اين سايت معرفي اين شهر در حد توان است. لذاجهت افزايش سطح كيفي اين سايت مانيازمندراهنمائيها وكمك هاي علمي ،فني ،اطلاعاتي وغيره دوستان وهمشهريان هستيم ودست نياز را به سوي شما دراز مي نمائيم .

خانه
برگشت

لينكهاي خبري

وبلاگ غبار دل

بي بي سي

رويداد

روزنامه شرق

امروز

ايران

كيهان

اطلاعات

سرگرمي

بدهي

سايت گويا

Hit Counter

1- موقعيت جغرافيايي وسياسي

2- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي

          الف ) منطقه كوهستاني

           ب   ) منطقه پست وهموار

           ج   ) آب وهوا

 

موقعيت جغرافيايي وسياسي

 شهر دهج از شهرهاي شهرستان شهربابك ازاز توابع استان كرمان است كه درنيمه غربي استان كرمان وشمال شهرستان شهربابك  واقع شده است .اين شهر ازشمال وغرب به شهرستان مهريزوخورميز (استان يزد) وشمال شرق وشرق به انار (رفسنجان) وجوزم واز جنوب به جوزم وآباديهاي آن ، مزراع وشهرشهربابك واز جنوبغربي به خبر وآباديهاي آن محدود مي گردد .

اين شهر درطول جغرافيايي 54 درجه و45 دقيقه شرقي وعرض جغرافيايي 30درجه و30 دقيقه شمالي تا 31 درجه شمالي واقع شده است ومساحت تقريبي آن حدود 2500 كيلومتر مربع است .

ويژگيهاي جغرافياي طبيعي

دهج از نظر ويژگيهايي جغرافياي طبيعي موقعيت خاص خودرا دارد.درادامه به اجمال به هريك پرداخته شده است .

الف) منطقه كوهستاني

درنقشه ناهمواريهامنطقه دهج  دوعارضه طبيعي درظاهر متضاد به چشم   مي آيد كه درادامه به هريك اشاره مي كنيم .يكي منطقه كوهستاني كه درنيمه جنوبي دهج واقع شده است .اين منطقه سراسر كوهستاني است . هرچه ازسمت شهر دهج ، كه درشمال اين منطقه واقع شده ، به سمت جنوب پيش  رويم همانگونه  كه بر ارتفاعات  وچين خوردگيها  افزوده مي شود ارتفاع كوهها وقله هانيز افزايش مي يابد .برعكس درسمت شمال   شهر دهج  به منطقه اي  با        تپه هاي كم ارتفاع كه درمنطقه به كلوت (با ضم ك)معروف است مي رسيم .به عبارتي از ارتفاع كاسته مي شود تا جايي كه به منطقه بياباني مي رسيم كه جزو بيابانهاي مركزي ايران است . اين منطقه پست وهمواراست .

منطقه كوهستاني جزوكوههاي  رشته مركزي ايران است وبنابراين جهت اين كوهها هم مثل رشته مركزي كشور ازشمالغرب به جنوبشرق است .البته دردوطرف منطقه كوهستاني يعني شمال وجنوب آن مناطق پست وهمواريا به عبارتي چاله هاي داخلي وجوددارد .جنس بيشتر اين كوهها وارتفاعات ازنوع سنگهاي آذرين است .

منطقه كوهستاني به دلايلي كه درادامه مي آيد داراي اهميت زيادي براي دهج مي باشد.بدليل آب وهواي معتدل وخنك ازيك طرف و زمين هاي حاصلخيز به خاطر خاكهاي مناسب ووجود سفره هاي آب زيرزميني به خاطر اينكه نسبت به مناطق شمالي خوددارا ي  ارتفاع بيشتري است درنتيجه بارش بيشتري دارد از طرف ديگر باعث شده كه بيشتر مزارع ونواحي كشاورزي اين شهر در اين منطقه انجام بگيرد .اهميت ديگر اهميت ونقش « ييلاقي »منطقه فوق است چرا كه به واسطه داشتن مراتع وعلفزارهاوهمينگونه جنبه كشاورزي سنتي براي دامپروي از گذشته هاي دور مهم بوده است .لذا در فصل گرم وتابستان بيشتر دامهاي اين شهر درآباديها ي منطقه كوهستاني نگهداري مي شوند.

از آنجايي كه  منطقه كوهستاني درتابستان ها آب وهواي مناسب ومعتدلي دارد وهمينگونه داراي باغات ميوه متعدد همراه باآب شيرين وگوارايي است موردتوجه مردم شهرهاي اطراف كه معمولااز آب وهواي گرم وخشكي برخوردار ندهست وهرسال در فصل گرم ماشاهد حضور چشمگير مردم اين شهرها دراين منطقه هستيم .حضور گردشگراني ازنواحي اطراف براي مردم منطقه غنيمت محسوب مي شود كه درجاي خودش به آن مي پردازييم .

كوههاوقله هاي مهم اين منطقه عبارتند از مدوار،ايوب ، زمزو، كسوئيه ، خارزن ، كلاته، عاج بالا وپائين.

غار معروف ايوب در كوه ايوب است. بلندترين اين كوهها مدوار با ارتفاع 3600متر است . كوه عاج مخروط آتشفشاني كاملي را نشان مي دهد كه ظاهرادرايران از اين جهت منحصر به فرد است كه مربوط به زمان زمين شناسي پالئو پليستوسن است.

ب ) منطقه پست وهموار

اينگونه مناطق درنيمه شمالي ، شمالغرب، شمالشرق گسترده شده اند.مشخصه اصلي اين مناطق گرمي وخشكي هوا يابه عبارتي بياباني بودن آن است درنتيجه منطقه اي خالي ازآبادي وسكنه است وپراكندگي جمعيت درآن صفر است به عبارتي جمعيتي درآن وجودندارد .

كم آبي وخشكي هواودرجه حرارت بالا از از ويژگيهاي آب هوايي اين مناطق است .بيابانهاي فوق عبارتند ازبيابان شمش ، چاه شير ، چاه ميل ، عاج وغيره است .مراتع اين مناطق جزومراتع بياباني هست كه معمولادرفصل بهار (اسفند ماه تا ارديبهشت ماه ) وسرد درحال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرن ولي درزمانهايي نسبتا دور در فصل زمستان مورد استفاده واقع مي شدند .

براي تامين آب موردنياز دامهايا ازتانكر استفاده مي شود كه معمولا آب را از خود شهر دهج يااز آباديهاي اطراف آب راتامين مي كنند .اين روش معمولادر زماني است كه بارندگي كمتر اتفاق مي افتد .روش دوم استفاده از آب باران كه در فصل زمستا ن باريده ودرچاله هايي به نام « دق » جمع شده استفاده مي كنند

به علت خصوصيات زمين شناسي وجنس سنگهاي منطقه آبها ي سفره هاي زيرزميني اغلب شور ولب شور است .دربعضي از اين دشتها آب اغلب در عمق كمي قرار گرفته است وبه با حفر چاهي با عمق كم مي توان به آب دست يافت.

شهر دهج حدفاصل منطقه بياباني وكوهستاني برروي رسوبات جوان دوره كواترنري واقع شده است .

ج )آب هوا

با توجه به ويژگيهاي ظاهري از نظر ارتفاعات تنوع  آب وهوايي به چشم مي خورد به گونه اي كه درنيمه جنوبي  آب وهواي كوهستاني با تابستانهاي معتدل وخنك وزمستانهاي سرد ودرنيمه شمالي آب وهواي بياباني با تابستانهاي گرم وخشك وگرم وزمستانهايي نسبتا سرد غالب است . لذا هرچه از شهر دهج به سمت جنوب حركت كنيم آب وهوا ملايمتر وبرمقدار بارش افزدوه مي گردد .برعكس از دهج به سمت شمال ، شمالغرب، شمالشرق آب وهوا به تدريج گرم وخشك مي شود واز مقدار بارش كاسته مي گردد. 

 ارتباط بامن