عباس مد ير سايت

فرزندم

فرزندم در مهدكودك

دوستا ن دوران دانشجويي

گرد ش علمي چغاخورت

خرمن كوبي گندم

قله دماغ حاج علي محمد

قله كمر تركان

كوه مدوار

نمايي از تركان

پلي گونها نمكي كوير ساغند

پلي گونهاي نمكي كوير ساغند

غار ایوب درارتفاع 3000متری

Make your own free website on Tripod.com