عباس مدير سايت

گردش علمي درياچه چغاخور

قله دماغ حاج علي محمد

فرزندم (نوزادي)

فرزندم (مهد كودك)

قله كمر تركان

خرمن كوبي

كوه مدوار

كوير ساغند

پلي گونهاي نمك كوير ساغند

مزرعه تركان

غار ايوب

Make your own free website on Tripod.com